BP Piastów Jakuszyce - jeden z najbardziej znanych Biegów Górskich w Polsce...

Bieg na 5

dni

Godz.

Minut

Sekund

Zamówienia Publiczne

Bieg Piastów

09.10.2018- Szklarska Por?ba

Zapytanie cenowe dot. zadania: "Ca?oroczne utrzymanie narciarskich tras biegowych z przygotowaniem i organizacj? przy ich wykorzystaniu imprez sportowych" wspó?fnansowane ze ?rodków otrzymanych od Samorz?du Województwa Dolno?l?skiego.

- Za??cznik-zapytanie cenowe dotycz?ce przegl?du i naprawy skuterów ?nie?nych
 

 

24.08.2018- Szklarska Por?ba

Zapytanie cenowe dot. zadania: "Ca?oroczne utrzymanie narciarskich tras biegowych z przygotowaniem i organizacj?
przy ich wykorzystaniu imprez sportowych" wspó?fnansowane ze ?rodków otrzymanych od
Samorz?du Województwa Dolno?l?skiego.
- Za??cznik-zapytanie cenowe
 

 

24.01.2018- Szklarska Por?ba

Zapytanie ofertowe nr 2/BP/2018 na wykonanie i dostaw? przeno?nych namiotów wystawienniczo-promocyjnych z nadrukiem
- Za??cznik- zapytanie ofertowe
- Za??cznik-opis przedmiotu zamówienia

 
18.07.2017- Szklarska Por?ba
 

Zapytanie cenowe dotycz?ce prac ziemnych w ramach zadania " Ca?oroczne utrzymanie narciarskich tras biegowych z przygotowaniem i organizacj? przy ich wykorzystaniu imprez sportowych" -wspó?finansowane  ze ?rodków otrzymanych od Samorz?du Województa Dolno?l?skiego

 
25.05.2017r.


W zwi?zku ze zmian? za??cznika nr 1 do SIWZ i konieczno?ci? korekty oferty wymagaj?cej wi?cej czasu, Zamawiaj?cy przesun?? termin sk?adania ofert i og?osi? zmian? w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 87821-2017. 
  • - Tre?? og?oszenia zmiany z dnia 25.05.2017
  
24.05.2017r.


W zwi?zku z zapytaniami do SIWZ i udzieleniem wyja?nień precyzuj?cych opis techniczny zamieszczamy ujednolicony Za??cznik nr 1 do SIWZ Opis sprz?tu.  
23.05.2017r.
 

23.05.2017r.

Zapytanie i odpowied? dotycz?ca og?oszenia w BZP:nr 507771-N-2017 z dnia 2017-05-13 r.

 
13.05.2017 - Szklarska Por?ba.
 

Dostawa nowego ratraka ?nie?nego - pojazdu g?sienicowego wraz z dodatkowym wyposa?eniem

Numer og?oszenia w BZP:nr 507771-N-2017 z dnia 2017-05-13 r.

TRE?? OG?OSZENIA

ZA??CZNIKI

 

10.04.2015
 

Dot. zapytania cenowego dla zamówienia publicznego nieprzekraczaj?cej równowarto?ci kwoty 30.000 Euro obejuj?cego: 

Dostawa nowej przyczepy ratowniczej do skutera ?nie?nego i quada z pulk? do zwo?enia poszkodowanych wraz z wyposa?eniem

(materac pró?niowy+termiczny)

Zdj?cie pogl?dowe przedmiotu:

SAM 5450


 

03.04.2015
 

Pytania i odpowiedzi do zapytania cenowego dla zamówienia publicznego nieprzekraczaj?cego równowarto?ci kwoty

30 000 Euro: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu wielofunkcyjnego tyypu Quad.

Pytania i odpowiedzi do zapytania
 

02.04.2015
 

Pytania i odpowiedzi do zapytania cenowego dla zamówienia publicznego nieprzekraczaj?cego równowarto?ci kwoty

30 000 Euro: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu wielofunkcyjnego typu Quad.
27.03.2015
 

ZAPYTANIE CENOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NIEPRZEKRACZAJ?CEGO RÓWNOWARTO?CI KWOTY 30 000 EURO:Dostawa fabrycznie nowego pojazdu wielofunkcyjnego typu Quad.

Tre?? zapytania
 

Pozosta?e

ZAPYTANIE CENOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NIEPRZEKRACZAJ?CEGO RÓWNOWARTO?CI KWOTY 30 000 EURO:

Dostawa fabrycznie nowego skutera ?nie?nego u?ytkowego/transportowego do siedziby Stowarzyszenia Bieg Piastów.

TRE?? ZAPYTANIA

 

Pozosta?e

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: TRE?? ZAWIADOMIENIA 18 pa?dziernika 2013 roku - Szklarska Por?ba-Jakuszyce: Zakup fabrycznie nowego kompletu g?sienic do ratraka PISTEN-BULLY 100
Numer og?oszenia: 217553 - 2013; data zamieszczenia: 18.10.2013
OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie og?oszenia: obowi?zkowe.
Og?oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

TRE?? OG?OSZENIA

ZA??CZNIKI

Og?oszenie o zamówieniu SIWZ Pogl?dowo - g?sienica do ratraka

KONTAKT

Stowarzyszenie Bieg Piastów ul. Jakuszyce 8

58-580 Szklarska Por?ba

Tel.: 75 717 33 38

biuro@www.uzqfzdi.tw

zawodnicy@www.uzqfzdi.tw


Polityka prywatno?ci

map
design by : LEMONPIXEL.pl
双赢网 长岭县| 平谷区| 莱芜市| 祁连县| 莒南县| 西乡县| 永安市| 黄陵县| 卢氏县| 潞西市| 朝阳县| 平度市| 来宾市| 宁陕县| 前郭尔| 酉阳| 哈巴河县| 塔城市| 乌苏市| 綦江县| 惠东县| 岱山县| 准格尔旗| 商都县| 丹寨县| 益阳市| 旌德县| 山阳县| 平顺县| 资源县| 甘德县| 高阳县| 紫金县| 垫江县| 罗平县| 天峨县| 资中县| 弥渡县| 西峡县| 顺义区| 翁源县|