BP Piastów Jakuszyce - jeden z najbardziej znanych Biegów Górskich w Polsce...

Bieg na 5

dni

Godz.

Minut

Sekund

Polityka prywatno?ci

Informujemy, ?e administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Bieg Piastów z siedzib? w Jakuszyce 8, 58 – 580 Szklarska Por?ba, biuro@www.uzqfzdi.tw


Dane osobowe s? przetwarzane przez Stowarzyszenie Bieg Piastów w szczególno?ci:
1. na podstawie odr?bnej zgody ( tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO¹ ) w celu:
a) umo?liwiania procesu rejestracji i udzia?u w zawodach sportowych oraz sporz?dzenia wyników zawodów,
b) gromadzenia danych historycznych o udziale w imprezach sportowych i uzyskanych wynikach u?ytkowników,

c) zebrania kandydatów do wolontariatu

d) zbierania danych statystycznych

e) marketingowym


Okres, przez który dane osobowe b?d? przechowywane:
Dane osobowe przetwarzane b?d? od momentu udzielenia zgody i zarejestrowania si? u?ytkownika do momentu wycofania jego zgody.

Prawa osoby, której dotycz? dane osobowe:
1) prawo dost?pu do tre?ci swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotycz?cych takiego przetwarzania,

2) prawo do sprostowania danych, je?eli dane przetwarzane przez Administratora s? nieprawid?owe lub niekompletne,

3) prawo ??dania od Administratora usuni?cia danych,

4) prawo ??dania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,

5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych, Administratorowi danych osobowych oraz przes?ania ich innemu administratorowi,

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpo?redniego,

7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa cz?onkowskiego Unii Europejskiej, w?a?ciwego ze wzgl?du na miejsce zwyk?ego pobytu lub pracy osoby, której dane dotycz? lub ze wzgl?du na miejsce domniemanego naruszenia RODO,

8) prawo do cofni?cia zgody w dowolnym momencie (bez wp?ywu na zgodno?? z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni?ciem),

9) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyra?enia w?asnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powy?ej mo?na zrealizowa? m.in. poprzez kontakt  na adres podany na wst?pie

¹Rozporz?dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych.

KONTAKT

Stowarzyszenie Bieg Piastów ul. Jakuszyce 8

58-580 Szklarska Por?ba

Tel.: 75 717 33 38

biuro@www.uzqfzdi.tw

zawodnicy@www.uzqfzdi.tw


Polityka prywatno?ci

map
design by : LEMONPIXEL.pl
双赢网 潢川县| 江城| 双江| 寻乌县| 湘西| 多伦县| 金门县| 新丰县| 内江市| 周至县| 水城县| 元谋县| 安康市| 宝兴县| 丹江口市| 罗田县| 三明市| 鄂托克前旗| 定襄县| 额尔古纳市| 临沧市| 江西省| 司法| 襄樊市| 阳高县| 龙州县| 佛教| 绩溪县| 阿坝县| 九寨沟县| 崇信县| 南皮县| 江都市| 治县。| 武夷山市| 新田县| 尉氏县| 连江县| 手游| 兰考县| 略阳县|