BP Piastów Jakuszyce - jeden z najbardziej znanych Biegów Górskich w Polsce...

Bieg na 5

dni

Godz.

Minut

Sekund

Polityka prywatno?ci

Informujemy, ?e administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Bieg Piastów z siedzib? w Jakuszyce 8, 58 – 580 Szklarska Por?ba, biuro@www.uzqfzdi.tw


Dane osobowe s? przetwarzane przez Stowarzyszenie Bieg Piastów w szczególno?ci:
1. na podstawie odr?bnej zgody ( tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO¹ ) w celu:
a) umo?liwiania procesu rejestracji i udzia?u w zawodach sportowych oraz sporz?dzenia wyników zawodów,
b) gromadzenia danych historycznych o udziale w imprezach sportowych i uzyskanych wynikach u?ytkowników,

c) zebrania kandydatów do wolontariatu

d) zbierania danych statystycznych

e) marketingowym


Okres, przez który dane osobowe b?d? przechowywane:
Dane osobowe przetwarzane b?d? od momentu udzielenia zgody i zarejestrowania si? u?ytkownika do momentu wycofania jego zgody.

Prawa osoby, której dotycz? dane osobowe:
1) prawo dost?pu do tre?ci swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotycz?cych takiego przetwarzania,

2) prawo do sprostowania danych, je?eli dane przetwarzane przez Administratora s? nieprawid?owe lub niekompletne,

3) prawo ??dania od Administratora usuni?cia danych,

4) prawo ??dania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,

5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych, Administratorowi danych osobowych oraz przes?ania ich innemu administratorowi,

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpo?redniego,

7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa cz?onkowskiego Unii Europejskiej, w?a?ciwego ze wzgl?du na miejsce zwyk?ego pobytu lub pracy osoby, której dane dotycz? lub ze wzgl?du na miejsce domniemanego naruszenia RODO,

8) prawo do cofni?cia zgody w dowolnym momencie (bez wp?ywu na zgodno?? z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni?ciem),

9) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyra?enia w?asnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powy?ej mo?na zrealizowa? m.in. poprzez kontakt  na adres podany na wst?pie

¹Rozporz?dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych.

KONTAKT

Stowarzyszenie Bieg Piastów ul. Jakuszyce 8

58-580 Szklarska Por?ba

Tel.: 75 717 33 38

biuro@www.uzqfzdi.tw

zawodnicy@www.uzqfzdi.tw


Polityka prywatno?ci

map
design by : LEMONPIXEL.pl
双赢网 桂阳县| 盈江县| 惠州市| 陆丰市| 大庆市| 高尔夫| 拉孜县| 佛山市| 徐汇区| 南丹县| 广宗县| 邹城市| 固安县| 茶陵县| 林西县| 浠水县| 宜良县| 乌鲁木齐县| 息烽县| 格尔木市| 海宁市| 郯城县| 双江| 西充县| 黄梅县| 岱山县| 铁力市| 新津县| 锡林浩特市| 化德县| 蓬莱市| 天峻县| 平舆县| 科技| 涟水县| 昭平县| 扶绥县| 邓州市| 安陆市| 衡东县| 定远县|